Onze winkel in Vorden is van do t/m zat geopend van 10-16 uur

Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van North Sea Design zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, KvK 24480002.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van North Sea Design worden bedongen,
worden evenzeer bedongen ten behoeve van door North Sea Design ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van North Sea Design zijn vrijblijvend en North Sea Design behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
Zie ook artikel 3.6.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door North Sea Design. North Sea Design is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden,
tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt North Sea Design dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euros, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
De vintage (tweedehands) artikelen zijn margeartikelen (dus geen BTW-artikelen) Bij margeartikelen wordt er geen BTW vermeld op de factuur. BTW is dus niet aftrekbaar.
3.2. Betaling kan geschieden per vooruitbetaling of bij ontvangst (per rembours). Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van North Sea Design.
3.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd
over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door North Sea Design bent u een bedrag van vijfentwintig euro (€ 25,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien North Sea Design haar vordering ter incasso uitbesteedt,
bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van North Sea Design om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is North Sea Design gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden
binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door North Sea Design.

Artikel 4. Levering

4.1 De door North Sea Design opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden,
tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
4.3 North Sea Design is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derden.
4.4 Wij verpakken onze artikelen zeer goed voor verzending. Mocht er echter tijdens het verzenden schade ontstaan zijn, zijn wij hiervoor niet aansprakelijk. Wij verzenden geen bestellingen naar een postbus.
4.5 Alleen bestellingen met duidelijke naam en telefoonnummervermelding worden in behandeling genomen.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan North Sea Design verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door bedrijfsnaam geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 bedrijfsnaam garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u North Sea Design daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering,
althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft North Sea Design de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan North Sea Design te retourneren.
Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd mits het artikel in dezelfde conditie is als bij de verkoop van het product, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.
7.4 Op producten die u op maat, volgens de door u ingevoerde specificatie gemaakt worden, via deze website koopt, is het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.

Artikel 8. Garantie

8.1 Indien North Sea Design producten aan de afnemer levert, is North Sea Design nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop North Sea Design ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken.
Garantietermijn zal altijd duidelijk op de factuur worden aangegeven.
Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Voor Consumenten geldt een termijn van 30 (dertig) dagen.
Reclamaties welke door North Sea Design na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door North Sea Design in behandeling te worden genomen.

Artikel 9. Bestellingen/communicatie

9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en North Sea Design, dan wel tussen North Sea Design en derden,
voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en North Sea Design, is North Sea Design niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van North Sea Design.

Artikel 10. Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft North Sea Design ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden,
zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat North Sea Design gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan North Sea Design kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Diversen

11.1 Indien u aan North Sea Design schriftelijk opgave doet van een adres, is North Sea Design gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan North Sea Design schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
11.2 Wanneer door North Sea Design gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen.
U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat North Sea Design deze Voorwaarden soepel toepast.
11.3 Indien 1 of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met North Sea Design in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen
door een door North Sea Design vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
11.4 North Sea Design is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
11.5 Wij verkopen onze lampen exclusief lichtbron tenzij anders vermeld.
11.6 Elektronische apparaten worden verkocht zonder batterijen tenzij anders vermeld.
11.7 Voor de vintage (tweedehands) items geldt dat wij uitsluitend originele vintage artikelen verkopen dus geen nagemaakte artikelen. Gezien de leeftijd van deze items, kunnen er gebruikssporen aanwezig zijn.
11.8 Wij verkopen onze vintage lampen in originele staat dus meestal ook met de originele bedrading die niet altijd aan de huidige regels voldoet. Wij raden aan, voor gebruik, een erkend elektricien te raadplegen.
11.9 Wij zijn niet verantwoordelijk voor gevolgschade door verkeerd gebruik of door een voor ons niet te voorzien gebrek.
11.10 Foto’s van onze website mogen niet worden gebruikt zonder toestemming.
11.11 Typefouten en fouten bij de berekening van de verzendkosten voorbehouden.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

STENEN WINKEL IN VORDEN

Gelderland - Achterhoek

 

 

is toegevoegd aan uw winkelwagen.

Niet op voorraad

Het gewenste aantal voor “” is niet beschikbaar.