Voorwaarden


                VOORWAARDEN

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van De Aap met de gouden Ring zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. North Sea Design is de handelsnaam van De Aap met de gouden Ring. Waar De Aap met de gouden Ring vermeld staat geldt dit tevens voor de handelsnaam North Sea Design.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van De Aap met de gouden Ring worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door De Aap met de gouden Ring ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten


2.1 Alle aanbiedingen van De Aap met de gouden Ring zijn vrijblijvend en De Aap met de gouden Ring behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door
De Aap met de gouden Ring. De Aap met de gouden Ring is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt De Aap met de gouden Ring dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen


3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euros, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.Al onze artikelen zijn margeartikelen (dus geen BTW-artikelen) Bij margeartikelen wordt er geen BTW vermeld op de factuur. BTW is dus niet aftrekbaar.

3.2.Betaling kan geschieden per  vooruitbetaling of bij ontvangst (per rembours). Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van De Aap met de gouden Ring.
3.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door
De Aap met de gouden Ring bent u een bedrag van vijfentwintig euro (� 25,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien De Aap met de gouden Ring haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van De Aap met de gouden Ring om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is
De Aap met de gouden Ring gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door
De Aap met de gouden Ring.

Artikel 4. Levering


4.1 De door De Aap met de gouden Ring opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

4.3 De Aap met de Gouden Ring is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derden.
4.4 Wij verpakken onze artikelen zeer goed voor verzending. Mocht er echter tijdens het verzenden schade ontstaan zijn, zijn wij hiervoor niet aansprakelijk.
Wij verzenden geen bestellingen naar een postbus.

4.5 Alleen bestellingen met duidelijke naam en telefoonnummervermelding worden in behandeling genomen.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud


5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan De Aap met de gouden Ring verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriele eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriele eigendomsrechten welke rusten op de door bedrijfsnaam geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 bedrijfsnaam garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u De Aap met de gouden Ring daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft
De Aap met de gouden Ring de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan
De Aap met de gouden Ring te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd mits het artikel in dezelfde conditie is als bij de verkoop  van het product, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

Artikel 8. Garantie


8.1 Indien De Aap met de gouden Ring producten aan de afnemer levert, is De Aap met de gouden Ring nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop De Aap met de gouden Ring ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. Garantietermijn zal altijd duidelijk op de factuur worden aangegeven.
Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Voor Consumenten geldt een termijn van 30 (dertig) dagen. Reclamaties welke door
De Aap met de gouden Ring na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door De Aap met de gouden Ring in behandeling te worden genomen.

Artikel 9. Bestellingen/communicatie


9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en De Aap met de gouden Ring, dan wel tussen De Aap met de gouden Ring en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en De Aap met de gouden Ring, is De Aap met de gouden Ring niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van De Aap met de gouden Ring.

Artikel 10. Overmacht


10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft De Aap met de gouden Ring ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat De Aap met de gouden Ring
gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan
De Aap met de gouden Ring kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Diversen


11.1 Indien u aan De Aap met de gouden Ring schriftelijk opgave doet van een adres, is De Aap met de gouden Ring gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan De Aap met de gouden Ring schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
11.2 Wanneer door
De Aap met de gouden Ring gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat De Aap met de gouden Ring deze Voorwaarden soepel toepast.
11.3 Indien 1 of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met
De Aap met de gouden Ring in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door De Aap met de gouden Ring vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
11.4 De Aap met de gouden Ring is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
11.5 Wij verkopen onze lampen exclusief gloeilampen.
11.6 Elektronische apparaten worden verkocht zonder batterijen.
11.7 Wij verkopen uitsluitend originele vintage (tweedehands) items. Gezien de leeftijd van deze items, kunnen er gebruikssporen aanwezig zijn.
11.8 Elektronische apparaten worden door ons getest en alleen verkocht als deze werkend zijn. Echter kunnen wij, gezien de leeftijd van onze producten (vaak tientallen jaren oud), geen technische garantie geven.
11.9 Gezien de leeftijd van de elektronische apparaten worden deze verkocht als verzamel object en niet als apparaat voor dagelijks intensief gebruik.
11.10 Wij verkopen onze lampen en elektronische apparaten in originele staat dus meestal ook met de originele bedrading die niet altijd aan de huidige regels voldoen. Wij raden aan, voor gebruik, een erkend elektricien te raadplegen.
11.11 Wij zijn niet verantwoordelijk voor gevolgschade door verkeerd gebruik of door een voor ons niet te voorzien gebrek.
11.12 Foto’s van onze website mogen niet worden gebruikt zonder toestemming.
11.13  Typefouten en fouten bij de berekening van de verzendkosten voorbehouden.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter


12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

 

is toegevoegd aan uw winkelwagen.

Niet op voorraad

Het gewenste aantal voor “” is niet beschikbaar.